Abe logo Bitcoin 105381


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 000000000000b23994784767dfac8e8dfe1aefeadf49c7d5b061166084551129
Previous Block: 0000000000006d57e8f6f2bd159ab674e80d96037494df69e541f556f289e7ec
Next Block: 000000000001ae28a47977785f2125b4994137323d0ac51b171f4c4dfc315bd6
Height: 105381
Version: 1
Transaction Merkle Root: 4b18ac2ebe473c07a80353a9fd474c2fbd789be06457593bb344bfef54ac2bcc
Time: 1296416120 (2011-01-30 14:35:20)
Difficulty: 22 012.717 (Bits: 1b02fa29)
Cumulative Difficulty: 198 898 976.652
Nonce: 3140138669
Transactions: 10
Value out: 1305.58
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 253.912 days
Coin-days Destroyed: 0.58814074
Cumulative Coin-days Destroyed: 19.4826%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
fd8af4b7b4...00.134Generation: 50 + 0 total fees1H8ycEscjA1Jn3gZBb1Z5PG32578PVQCFn: 50
f1a13ce63e...00.2581MGS7kZStK9M2iZanGxASUovw9zsXYtfgQ: 241.5
1B8cGzWQcmvUkxvyJVy4U6ZhtjPdVe53Xg: 241.45
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
bcdef76245...00.25914vsoPhLCLpQiXrFEEde8cc8mzZnXFCNtX: 29.3
1NcA2fKKZirs4wLprYw8joFDbEfjGKgmPN: 1.4
14MeKHAqUTU5AHGn7E2GqcxbYnM2hmrwYL: 27.9
c302fcf109...00.799168Bhwt7gVsQFu6T6XwaqKvAFXmde1NRur: 0.04
168Bhwt7gVsQFu6T6XwaqKvAFXmde1NRur: 0.04
1NcA2fKKZirs4wLprYw8joFDbEfjGKgmPN: 0.15
1J824nDPTgev6Dh7kAe8DvnyGMupZq9bSS: 4.8
1DnReFA1HZdBvEg6URvEsibCsjb5MdnSHs: 0.03
1HyD9GBy37nTcXqPGzkf6zqut2sNqRVF41: 5
fd7e02fc29...00.2571BNDNHrqs6Gf55GLAREvbyHoud86NqpBNV: 8.6
18YZ8QyGKRQP8PqLsi5uanMRoLF94qoa2S: 5
1QFmRNfiTVNxJHXp8J5w17hTYJq5QHb8mZ: 3.6
3105513a90...00.2581JRC5d6ZmpEqNyojfuTsQJh7bzrCZadn3V: 5.65
1H8tjS33EAY7hqv8BLrryeL8fRhgMPk8KA: 4.25
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 1.4
8ed1f6cb50...00.2591B8cGzWQcmvUkxvyJVy4U6ZhtjPdVe53Xg: 241.45
1G23qEW2aALdcyEPKbvUh1cs6Uq7m8RrwM: 241.4
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
bd4adc99c3...00.2571G23qEW2aALdcyEPKbvUh1cs6Uq7m8RrwM: 241.4
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
14dw1Rm3cZw7ngsQFiJM2Fn1Hvc7DidP9x: 241.35
e0a424ee24...00.25914dw1Rm3cZw7ngsQFiJM2Fn1Hvc7DidP9x: 241.35
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
1FcsvU2YJD591Ct9Jzrbhei3BEVDcD2Rxk: 241.3
4f77b45346...00.2581FcsvU2YJD591Ct9Jzrbhei3BEVDcD2Rxk: 241.3
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
1FcTPdgXW2t67vPREQWefydfKxMxCkZJMo: 241.25

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI