Abe logo Bitcoin 100663


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 000000000000b321b2a5b226936517bb76b0b244b3d2aac780a7defc38caa51d
Previous Block: 000000000003dbdb6ed16aef86bc0253582eb6793d25d4e6416f57c4cd3d429e
Next Block: 000000000004803c97ed84b0d2752658aa2e7105a04247dc42e323df5d03b52c
Height: 100663
Version: 1
Transaction Merkle Root: 9752f62a98dac85b5a7dc012e4fe2ef54da64d3bf3d4d8ea95cdbdd222b64e5e
Time: 1293963295 (2011-01-02 05:14:55)
Difficulty: 14 484.383 (Bits: 1b04864c)
Cumulative Difficulty: 114 774 985.498
Nonce: 3939416844
Transactions: 12
Value out: 269.29
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 250.916 days
Coin-days Destroyed: 0.10662037
Cumulative Coin-days Destroyed: 16.6622%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
31d10f14ab...00.134Generation: 50 + 0 total fees1Kr4pjMt5v6thZYoU7VGRhoTDjryLUGyHy: 50
7424cbc127...00.2581Q65q1xaojbB3Yen4A4KxLAZtJahdcAsDr: 38.25
1QJwCp5CYn1Z89bHyCdk1JQLm6ahpU7QXA: 1.24
1GwsqL7hWKZrfcxkscZ7PivuKAh5bA494G: 37.01
cce117d393...00.25916M3J4srRcFq6bAbvS6QAfnqq3PFFadUpL: 12.58
1DVZK1zh2nQnL5NL1mbQDapQRpPmVphyng: 9.85
1JYarGf4Wbz8LoJsYs4aPgEuUaKjQu7m8e: 2.73
04d9b045d6...00.2591LYYCS2jWaGXidkQk1DeMJHnHVysskPHUi: 1.81
15QwYTetyT8akteA73PqTYgPaQpZi7pRCN: 0.11
1JhXNL9wfV7RfF5GourYkhLt8j3yq8vfhs: 1.7
d7b08d5bf2...00.2581GwsqL7hWKZrfcxkscZ7PivuKAh5bA494G: 37.01
1JLb5aDSNLf4szmZcCCTLNPswxE3VAymS2: 1.22
12aobXp2aw7BaVpDrZMeSPX2zArfnNtrvx: 35.79
8f0cb91ad9...00.2571DVZK1zh2nQnL5NL1mbQDapQRpPmVphyng: 9.85
1FrS6zsB4V9EuFBEdbm9DBQr8TWnc26Nt4: 7.33
147dRpRoYQxpf5WGnz7dipCcavtANRRfjt: 2.52
3d05e06480...00.25812aobXp2aw7BaVpDrZMeSPX2zArfnNtrvx: 35.79
18uYMxSHchUJtgeRueHj1pdqBx9jxcxba5: 34.63
1gJeTTYFgRzuadQTT3TDZR3BqdgCk29mw: 1.16
ff8639bef4...00.2591FrS6zsB4V9EuFBEdbm9DBQr8TWnc26Nt4: 7.33
1HpvXaPw6xShm59ZetArgMfG1iyQXL4orZ: 5.24
1L9LtfjSntGc9ApJoSNK5orUQ3pr3LLdZ4: 2.09
9704a18c82...00.25818uYMxSHchUJtgeRueHj1pdqBx9jxcxba5: 34.63
14DxG55ouNfVY8quCmCk5Mqmr8WEmHTh3U: 33.51
18kYt7ghMdMgVnJkvaeaDDXMyU5bcT26Ag: 1.12
fcdfa87a30...00.2591HpvXaPw6xShm59ZetArgMfG1iyQXL4orZ: 5.24
1A6ru2AYP9gMBpMEw63fwLqXNJ75efaBiY: 1.95
1N9nnSwSHaqxYQ5HezhCM4Cq3cNSW3Kp8c: 3.29
031ac8d92f...00.25714DxG55ouNfVY8quCmCk5Mqmr8WEmHTh3U: 33.51
1N7DtZv9QDTBEC66fRHAjeV1NwKpr6gq1E: 1.06
1Auozh7RAiuoYuv5mEXDRNDzaJPoT2CCFn: 32.45
5b11bfd088...00.2581N9nnSwSHaqxYQ5HezhCM4Cq3cNSW3Kp8c: 3.29
1MheyLACj283auarFdNoA4T71i7mDoky5p: 1.65
1NYjm6YAnDQh2hE3HYbmDUmS3bRhQByB5K: 1.64

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI