Abe logo Bitcoin 102201


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 00000000000141e64bd8181aedfe9e3539c19c9828c941841b59127e984de2dc
Previous Block: 000000000003a6907ef82ebf06524de8ae6eb0ad6a277bb1268b94a7d268feb8
Next Block: 0000000000040033ae54a43bf783190e09c487393eab8475543a0144331cfe8c
Height: 102201
Version: 1
Transaction Merkle Root: 5ef67c5e43ba3487140d1342c71d0df73bbbb91b7ddd3d708a847f0c921d846f
Time: 1294794969 (2011-01-11 20:16:09)
Difficulty: 16 307.669 (Bits: 1b0404cb)
Cumulative Difficulty: 139 608 214.660
Nonce: 774176954
Transactions: 11
Value out: 61.81
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 253.543 days
Coin-days Destroyed: 0.02541365
Cumulative Coin-days Destroyed: 17.1711%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
50c51ebb61...00.134Generation: 50 + 0 total fees1MGWgCRTbavfe2x99m84UEwVLRnqXVgR2r: 50
e26cb5f921...00.2591Jnf9KYvAEbQqSBQeg1ewPFpeX7AfZhtSA: 0.5
1Hbdkf5BqsBPjBnjmdCTLiyngZuXeVxo89: 0.42
1FXXn6KJ8CRLWm5Z2pCWNk7u5y9WXCBrsK: 0.08
f2af15c182...00.2571CtPtrEi499hKQbaMckVAwARHSnUt3rK1d: 2.81
1MG4ERy9syq61RhqBZ16tFvsdU58GYJ8Zi: 2.19
1LYH6KLtFHPaWkNd7chNnHRHhnV5QJ6Ea6: 0.62
9154e46199...00.2571FXXn6KJ8CRLWm5Z2pCWNk7u5y9WXCBrsK: 0.08
1J87AA26DPxDFeeEVooNyXma6eHLpmeNoC: 0.04
1LVndDxUHXAeH6bQ3j7jdvqmZW31kVLT4z: 0.04
f69c66ce5b...00.2581MG4ERy9syq61RhqBZ16tFvsdU58GYJ8Zi: 2.19
1Dgdh9GVXBbyhQ28hat6yswUPQtkUt6n48: 1.88
1Ks2z19TGwAPH1PDzDSAsGh7igYA3yT5Ne: 0.31
dc173ca145...00.2591J87AA26DPxDFeeEVooNyXma6eHLpmeNoC: 0.04
15nzNkGf1P9vnHuo9qfjHY9JW5hwxxdM7w: 0.02
1ENZzWQStkq3vCWo9XHkE7H76DPpVovNMN: 0.02
49ef82f54f...00.2571Dgdh9GVXBbyhQ28hat6yswUPQtkUt6n48: 1.88
17DZ3wiK1cM3Pvsg6F9Z6sDJzw48v6XHs9: 0.27
12K3HE4pPvmCaNxFGLHjst4T4VCyhbL9aY: 1.61
54486fd2e6...00.2241ENZzWQStkq3vCWo9XHkE7H76DPpVovNMN: 0.02
1JkT6EQMotCz6BFqPWFd3kFDQzU1qa119N: 0.02
1925da5f48...00.25912K3HE4pPvmCaNxFGLHjst4T4VCyhbL9aY: 1.61
1JpBsaPzQ4a8xTRL2ocTm7nQeNYp9EUp6Y: 0.26
1G6YBRszSsb2fH6uCcSfTEjwEeHR3q9Zy8: 1.35
3eb2abde1f...00.2581G6YBRszSsb2fH6uCcSfTEjwEeHR3q9Zy8: 1.35
1X1hMhuizzWt83AxQWdCR1SD7fLZUhGd3: 1.33
1CUcwh77Z8DBK4XwzhH8pf71qTd6yjMfit: 0.02
d930827357...00.2581X1hMhuizzWt83AxQWdCR1SD7fLZUhGd3: 1.33
12P8ehe8CDhgkik7B43W4KNXDfxfrdSoof: 1.31
1ZhKkzRLLfpNGNHf8qDDH7uRZtaMue7tR: 0.02

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI