Abe logo Bitcoin 105313


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 00000000000238f7ba5b504c1a7214143cf1340a18c3ca68cefef88214a4166e
Previous Block: 00000000000089c71cc77313624bd76fd068e20106a32c056a1cf08d03175ddb
Next Block: 00000000000079717e70c7c16e8cc0255bd7514e92218e2701b04dda923f9fd9
Height: 105313
Version: 1
Transaction Merkle Root: 3cf1a169c02b5235f9a945864d5978fff16ff6ac902b8930aeb4096b8a93618f
Time: 1296381974 (2011-01-30 05:06:14)
Difficulty: 22 012.717 (Bits: 1b02fa29)
Cumulative Difficulty: 197 402 111.881
Nonce: 1292082547
Transactions: 12
Value out: 1491.32
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 253.722 days
Coin-days Destroyed: 0.71120833
Cumulative Coin-days Destroyed: 19.4939%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
2ccfbf6bcb...00.138Generation: 50 + 0 total fees17HDUh8g87iXZUnRMZYE6gN8dup8gWdrNi: 50
abb6588cff...00.2581LAwBGoPpvrVTtWsE3ndvaxodJKQEXqvPg: 284.9
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
1Q6QDxy5YhwDivsHJVrapWeUk8Q6d9GaGK: 284.85
e32b1bd743...00.259154pFmbdywjiSUUtCnWWemQgCdBL4B6XGY: 3.5
1QJwCp5CYn1Z89bHyCdk1JQLm6ahpU7QXA: 2.79
17fsqxvBbsRBxaV8TSGtn4hiL8WCNd6f2C: 0.71
c89333a507...00.25815CrjjYfhs2vjnfXVJ5Witp4qskmXjnR5u: 3.51
12khsMdzpEKrFKpmtz94QR8dM92T6yvhFM: 3.46
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
920ef76971...00.25815v2jvtrSL7wQYiPcLtjWLf5QTkk11i3Bv: 0.08
1Hbdkf5BqsBPjBnjmdCTLiyngZuXeVxo89: 0.05
19zABfCLtbkffpzxskGX36EFSotS4cKRGq: 0.03
3887f5b455...00.2581Q6QDxy5YhwDivsHJVrapWeUk8Q6d9GaGK: 284.85
1AH8oS9kuJ6bJ4DoLfXXzTL8i4a91dCehp: 284.8
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
195794813b...00.25912khsMdzpEKrFKpmtz94QR8dM92T6yvhFM: 3.46
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
167HsTQpfNqTB891Djr4h4KJs9VgcWCk8D: 3.41
00b030a30b...00.2581AH8oS9kuJ6bJ4DoLfXXzTL8i4a91dCehp: 284.8
1LUUME3YZhtcCpvuwxCQG3bgw4vJshMu2i: 284.75
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
7ec5175487...00.258167HsTQpfNqTB891Djr4h4KJs9VgcWCk8D: 3.41
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
1BE6HdB4DUBnq9EPiQtzhEboTHsPNYHaBT: 3.36
8e6a05e4a9...00.2571LUUME3YZhtcCpvuwxCQG3bgw4vJshMu2i: 284.75
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
12ZRQnXjmzDxb8joQFcPpgbVnYvQMoeDyB: 284.7
1235681805...00.2581BE6HdB4DUBnq9EPiQtzhEboTHsPNYHaBT: 3.36
162kCC2wiMWFnnKw1wNyL5PfB9SgmZLHUF: 3.31
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
886b0ed53e...00.25812ZRQnXjmzDxb8joQFcPpgbVnYvQMoeDyB: 284.7
1LC2U9UMc2DSt2PKsPQh2VhmGtijTgdis6: 0.05
129CTFTSeGbsUAk44C3mWyxFeEHZARrJmG: 284.65

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI