Abe logo Bitcoin 99394


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 000000000003dfe553ed9934e8ca943a6500a29349554919fa8e182c61cde27c
Previous Block: 000000000004135a06b7872adc3f5a44a3931fd476dc0537e2b11bf593d3d5be
Next Block: 00000000000321eefd2137c52c7c3cd2ddb2f0fdaea4b9934ec3a451f059c899
Height: 99394
Version: 1
Transaction Merkle Root: def95de31329d98ae8820d7c4461132b2cf16053e8879e0036fc80f00ed36de4
Time: 1293301355 (2010-12-25 13:22:35)
Difficulty: 14 484.383 (Bits: 1b04864c)
Cumulative Difficulty: 96 394 302.995
Nonce: 138640706
Transactions: 8
Value out: 2811.41
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 247.368 days
Coin-days Destroyed: 12.03886111
Cumulative Coin-days Destroyed: 16.7723%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
b53c0c42f0...00.134Generation: 50 + 0 total fees1L559UQhaccyESZkWZu2mqkJyWXPGcAasE: 50
19a9cd21e3...00.258129GK9xkijL7cpJJ1jvTrLUjsdUbK3pVzp: 262.36
1EveJr1PyioQX2wpf3qq6DSf5EViNry5T1: 0.5
14beXmxvmMQiSqDQjyc9cN2Rf8nnPBVcam: 261.86
2cb201dba3...00.5821AK6HhT37H4F4Uh1iKcrCGbgSx6xvRA7A2: 0.5
1JipkNYEi9n6aCEnjfh8C6kjnYvHF3V17J: 0.5
1K6y7Swo2E37wBcpXhpnV9mw7SzRw1r5qF: 0.5
16xEN1aRLKtpJy9LFfAimd2VXp9rAJ2WJS: 1.5
545e489fae...00.2251GSiR9BySVuYenAfrRt2bX7xDr8WsgfPSq: 0.05
1MCwBbhNGp5hRm5rC1Aims2YFRe2SXPYKt: 0.05
5ed5c9ac44...00.2571CCTrAX1YBAJxS7FbbCYikf8Rpwj2KyQyX: 377.5
1NuGPcSLD8nYS93hzN2jGyBRf92nmsGthQ: 0.5
1L9tDZsZn19Xgh3SHLAssf42MGZyEMKvya: 377
870d27098e...00.2591KC3bY7kZrZ1efeajVa454Xr8uFhTkxsK5: 1060
1NVjADE44pMgnTomUb6cbkU97qkzTdhpx1: 1050
1iinr8wL8tqfdVHfDNhRqhxTqdW3btMH5: 10
c7a75cc1cf...00.22416uuaMbqWGhwh2bFcscZP5erde6LV2SnvH: 10
124ndTUDwuZnUbFxxypzNPX5jvKK88SyLg: 10
275d23e519...00.2571NVjADE44pMgnTomUb6cbkU97qkzTdhpx1: 1050
124ndTUDwuZnUbFxxypzNPX5jvKK88SyLg: 10
1LnEERPW49Ag9JnvfNXbs3nHGo5c6u1CFZ: 1040

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI